ทั่วไป

การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2565

กรมการข้าวได้ดำเนินงานโครงการจัดงาน “การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออก ของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2565” เพื่อการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องมีขบวนการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์ให้ตรงพันธุ์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สมาคมรวบรวมและผลิตเมล็ดพันธุ์สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ฯลฯ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายการตลาดนำการผลิต นำไปสู่เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน มีความมั่นคง  ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

กิจกรรมภายในงาน

1. นิทรรศการ

มีการจัดแสดงนิทรรศการข้อมูลข้าวโชว์ตัวอย่างต่างๆที่เป็นประโยชน์  เช่น ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย และข้าวขาวพื้นนุ่ม เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้าวที่สำคัญของกรมการข้าว

2. ประกวดข้าว

กรมการข้าวได้ดำเนินการรับสมัครข้าวประกวดข้าว 3 ประเภท คือ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย และข้าวขาวพื้นนุ่ม โดยมีตัวอย่างข้าวที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 3 ประเภท จำนวน 197 ตัวอย่าง ประกอบด้วย

1. ข้าวหอมมะลิ จำนวน 103 ตัวอย่าง

2. ข้าวหอมไทย จำนวน 29 ตัวอย่าง

3. ข้าวขาวพื้นนุ่ม จำนวน 65 ตัวอย่าง

และดำเนินการพิจารณาคุณภาพข้าวโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 15 ท่าน จากหลายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ได้แก่ สมาคมต่าง ๆ เช่น สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย สมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อาจารย์มหาวิทยาลัย และเชฟ   

สำหรับข้าวที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการ จะได้รับมอบรางวัลผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดข้าวทั้ง 3 ประเภท ดังนี้

1) รางวัลที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

2) รางวัลที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยให้เกิดการถ่ายทอดพร้อมประชาสัมพันธ์การพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกข้าวสู่ตลาดโลก นำไปสู่แนวทางการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดของข้าวไทย ของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งด้านการจัดนิทรรศการข้าวที่โดดเด่น 3 ประเภท ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย และข้าวขาวพื้นนุ่ม เพื่อรองรับและการส่งออกของตลาดข้าวโลก และการจัดประกวดกลุ่มข้าว 3 ประเภท เพื่อใช้เป็นแนวทางและเป็นฐานข้อมูลรองรับการประกวดข้าวโลกในแต่ละปี การจัดงานดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานไปยังกลุ่มเกษตรกร ที่สนใจในการพัฒนาศักยภาพตนเอง และเพิ่มแนวคิดมุมมองทางด้านกำลังการผลิต ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับงานวิจัยทางด้านข้าว และยังเป็นการเชื่อมโยงพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้านต่างๆ และได้มีโอกาสเผยแพร่สู่สาธารณชน ก่อให้เกิดการนำไปใช้อย่างแพร่หลายและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Nidkoma

ชื่นชอบในการเขียนบทความ และการหาความรู้ในด้านต่างๆ ชอบถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ ชอบฟัง แต่ไม่ชอบพูดมั้ง ?? ^ ^

Related Articles

Back to top button