การถ่ายภาพ

โครงการประกวดภาพถ่าย “ความสุขในศูนย์ราชการ”

ประเภทผู้เข้าประกวด

 • นักเรียนหรือนักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ประชาชนทั่วไป

หัวข้อการประกวด (โปรดเลือก ๑ หัวข้อ)

 • Modern Green Building สถาปัตยกรรมร่วมสมัย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • Universal Design สิ่งปลูกสร้างเพื่อมวลชน รองรับทุกความต้องการ
 • Good Road Save Life ถนนดีชีวีมีสุข ต้นแบบการจราจรแห่งความปลอดภัย

ภาพอาคารและบริเวณที่ใช้ถ่ายภาพประกวด

 • อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)
 • อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
 • อาคารธนพิพัฒน์
 • ถนนภายในศูนย์ราชการ

หลักเกณฑ์ และกติกาการส่งภาพ

1. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์เข้าประกวดได้เพียง 1 ประเภทรุ่น

2. ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ 1 ภาพ

3. ผู้ถ่ายต้องระบุชื่อภาพ สถานที่ถ่ายภาพ พร้อมคำบรรยายภาพไม่เกิน 255 ตัวอักษร

4. วัตถุ หรือกิจกรรมใดๆ ในภาพ จะต้องเป็นสินทรัพย์ หรือกิจกรรมของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น และจะต้องเป็นภาพที่บันทึกภายในช่วงที่เปิดรับสมัคร ถึงวันหมดเขตรับสมัคร

6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาวดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้

7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet และ Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง

8. ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 2,400×4,000 pixels ขนาดไฟล์ระหว่าง 3-5 MB ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg (ต้องรักษาไฟล์ RAW หรือไฟล์ต้นฉบับ ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)

9. ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Smartphone หรือ Tablet ควรมีขนาด File ที่ใหญ่และมีคุณภาพ เท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ (ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400×4,000 pixels ขนาดไฟล์ระหว่าง 3-5 MB ) ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg (ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)

10. ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ไม่สามารถส่งเข้าประกวดได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่มีกฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

11. การใช้โปรแกรมในการโปรเซสภาพให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะการปรับสี และแสงของภาพได้ตามความเหมาะสม แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ผู้ส่งภาพจะต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบ จนกว่าการจัดการประกวดจะแล้วเสร็จลง (กรณีคณะกรรมการ มีความประสงค์ขอดูภาพต้นฉบับ)

12. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ

13. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด

14. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง

15. ไฟล์ภาพที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด มีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ รวมถึงไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า

รางวัล 21 รางวัล มูลค่ารวม 142,000 บาท

ประเภทประชาชนทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
 •  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
 •  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
 •  รางวัลชมเชย 10 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ประเภทนักเรียนนักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
 •  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
 •  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
 •  รางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 10,000 บาท (1 รางวัล) พร้อมใบประกาศนียบัตร

ระยะเวลารับสมัครและส่งผลงาน

วันนี้ – 9 ตุลาคม 2565 สมัครและส่งผลงานได้ด้วยตนเอง ที่บริเวณด้านหน้าอาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ในเวลาราชการ

ขั้นตอนการสมัครและส่งภาพ

1. สมัคร และกรอกเอกสาร

สมัครที่บริเวณด้านหน้าอาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ในวันและเวลาราชการ (กรอกใบสมัคร และแนบเอกสารบัตรประชาชน หรือ บัตรนักศึกษา)

2. ถ่ายภาพตามหัวข้อที่กำหนด

คุณสามารถเข้ามาถ่ายภาพตามหัวข้อที่กำหนด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ – 9 ตุลาคม 2565

3. ติดภาพถ่ายลงบนกระดาษชานอ้อย

พิมพ์ภาพสีหรือขาวดำขนาด 12×18 นิ้ว ติดกับกระดาษชานอ้อยความหนา 1.6 มิลลิเมตร (ขนาดของกระดาษชานอ้อย 17×22 นิ้ว) พร้อมใส่ชื่อภาพ และคำบรรยาย ตัวอย่าง

4. ส่งผลงาน

นำผลงานมาส่งได้ด้วยตนเอง (ภาพที่ติดบนกระดาษชานอ้อย พร้อมไฟล์ภาพ) ที่บริเวณด้านหน้าอาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ในวันและเวลาราชการ

การคัดเลือกภาพถ่าย

12-14 ตุลาคม 2565 ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการถ่ายถาพ

การประกาศผลรางวัล

15 ตุลาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.dadphotocontest.com และเฟซบุ๊กแฟนเพจ DAD Photo Contest

การรับรางวัล

17 ตุลาคม 2565 ณ สวนเพื่อชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

การจัดแสดงผลงาน

18-19 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณประตูทางเข้า 1 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี

20-21 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณร้อยล้านมาร์เช่ ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ 064-162-9639 , 085-821-4590

เฟซบุ๊กแฟนเพจ : DAD Photo Contest

เว็บไซต์ : www.dadphotocontest.com

Nidkoma

ชื่นชอบในการเขียนบทความ และการหาความรู้ในด้านต่างๆ ชอบถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ ชอบฟัง แต่ไม่ชอบพูดมั้ง ?? ^ ^

Related Articles

Back to top button